Menu

Adatvédelmi nyilatkozat


Adatvédelem

A belvarosiepito.hu weboldal üzemeltetője, a Belvárosi Építő Kft. ezúton szeretné tájékoztatni felhasználóit az adatkezelésre vonatkozó irányelveiről és adatvédelmi gyakorlatáról!

Adatkezelő fontosabb adatai:

Neve: Belvárosi Építő Kft.
Székhelye: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 160/2.
Adószáma: 13773610-2-13
Cégjegyzék száma: 13-09-157075
Képviselője: Ruzsics László ügyvezető

Kezelt adatok
Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban „kapcsolat” menüpont alatt, személyes adatainak megadása is szükséges az Ön azonosítására. Ezen esetben az Ön által megadott adatokat a Belvárosi Építő Kft. szigorúan bizalmasan kezeli, és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá!
 
Kérésére a Belvárosi Építő Kft. minden esetben tájékoztatást ad az általa tárolt személyes adatokról, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak módosítását vagy törlését. A fentiektől eltérő célból végzett adatkezelést a Belvárosi Építő Kft. csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezheti, valamint az ügyfél hozzájárulása nélkül csak a törvényben meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személynek annak személyes adatait!
 
Jó ha tudja, hogy rendszerünk minden regisztrált felhasználóról tárolja az önkéntesen megadott adatokon kívül az IP címet, böngésző és operációs rendszer adatokat, melyeket harmadik félnek csak hatósági utasítás esetén ad ki!
 
A személyre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén, a böngészőben cookie-kat (adatcsomagot, sütit) tárolunk el és olvasunk vissza. Így a felhasználók korábbi látogatásait össze tudjuk kapcsolni, viszont ezt csak a saját honlapunk tekintetében. A sütiket lehetősége van letiltani a böngészőjének Adatvédelmi beállítások részében.

Adatbiztonság
A Belváros Építő Kft. garantálja, hogy a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli!
 
Amennyiben Ön honlapunkon keresztül bármilyen formában személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Belvárosi Építő Kft. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje!
 
A hatályos törvényi előírásoknak megfelelően személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatbiztonsági irányelveink röviden
A nyilvántartott adatokat harmadik személynek nem adjuk ki!
Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük!

Adatkezelési célok meghatározása
Adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal teljes összhangban:
Építőipari tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek (megrendelő) adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

Kapcsolatfelvétel
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat
Az adatkezelés célja
Név
Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése
Telefonszám
Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése
E-mail cím
Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
Üzenet tartalma
A válaszadáshoz szükséges

Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
   
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton a 2000 Szentendre, Szentlászlói út 160/2 címen,
e-mail útján a info@belvarosiepito.hu e-mail címen,
telefonon a 06-70-638-4120 számon.

Fogalom meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelőként nyilatkozunk, hogy adatkezelésünk a jelen pontokban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

Amennyiben olyan kérdése lenne, amelyre az Adatvédelemi Nyilatkozat oldalunkon nem kap megfelelő választ, kérjük, keressen bennünket elérhetőségeinken.